Netwerken

Binnen onze praktijk zijn de fysiotherapeuten verbonden aan verschillende netwerken. Bij alle netwerken geldt dat het lidmaatschap verplicht om bepaalde bijscholing te volgen, die ook jaarlijks bijgehouden moet worden

ClaudicatioNet

Het ClaudicatioNet bestaat sinds 2010 en is opgericht door vaatchirurgen, omdat naar hun ervaring de behandeling van patiënten met etalagebenen (officiële naam voor ‘Claudicatio Intermittens’) niet optimaal was. Looptraining onder begeleiding kan veelal chirurgisch ingrijpen voorkomen of op zijn minst uitstellen. Sommige zorgverzekeraars vergoeden deze behandelingen alleen maar als de behandelend fysiotherapeut aangesloten is bij dit netwerk.
Binnen onze praktijk is Martin van der Mark lid van dit netwrk

Fyranet

In Leiden is sinds 2000 een netwerk van fysio- en oefentherapeuten actief op het gebied van behandelen en begeleiden van patiënten met reumatische aandoeningen.
‘Reumatische aandoeningen’ behelst meer dan alleen reumatoïde artritis en al deze aandoeningen hebben ook negatieve effecten op heel veel andere organen en orgaansystemen in het lichaam.
Zo vallen ook de ziekte van Bechterew, SLE en poly-artrose hieronder. Dit netwerk wordt aangestuurd/begeleid vanuit het LUMC. Binnen onze praktijk is Martin van der Mark lid van dit netwerk

Rijnland Knie/Heup Netwerk Alrijne/Rijnland Ziekenhuis

Het Rijnland Knie/Heup Netwerk is een initiatief van de Maatschap Orthopedie van het Alrijne Ziekenhuis locatie Leiderdorp en een aantal fysiotherapeuten uit het verzorgingsgebied van het ziekenhuis. Het doel van dit netwerk: verbeteren en transparant maken van de fysiotherapeutische zorg bij patiënten met een nieuwe heup of knie.
Dit wordt gerealiseerd door:

  • het protocolleren van de fysiotherapeutische zorg
  • scholing binnen het netwerk
  • uitwisselen van literatuur en kennis middels de website
  • informatieverstrekking aan patiënten en verwijzers
  • intensievere samenwerking tussen orthopeden en fysiotherapeuten van het netwerk
  • beter afstemmen van de pre- en postoperatieve fysiotherapeutische zorg
  • wetenschappelijk onderzoek

Binnen onze praktijk participeren we allen in dit netwerk

MS-zorg

Het netwerk MS-zorg is een landelijk multidisciplinair netwerk van neurologen, revalidatieartsen, verpleeghuisartsen, MS-verpleegkundigen, fysiotherapeuten 1e en 2e lijn, logopedisten en diëtisten. Deze disciplines zijn ook regionaal georganiseerd.
Iedereen volgt jaarlijks een multidisciplinair congres, een regionaal multidisciplinair en monodisciplinair congres. Hierdoor worden we goed op de hoogte gehouden van recente ontwikkelingen ten aanzien van behandelbeleid. We weten hierdoor – zeker regionaal – elkaar te vinden, de lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we kunnen gericht doorverwijzen indien nodig. Binnen onze praktijk is Geertrui Verroen lid van dit netwerk.

Ouderennetwerk Alrijne / DIAC

De afdeling ouderengeneeskunde Alrijne/DIAC is een paar jaar geleden gestart met het opzetten van een multidisciplinair ‘Netwerk Ouderen’.
Het doel van dit netwerk is de zorg rondom kwetsbare ouderen, als zij worden ontslagen uit het ziekenhuis, te optimaliseren. Dan gaat het bijvoorbeeld over communicatie en overdracht.
Hiertoe worden een aantal malen per jaar bijeenkomsten georganiseerd in het Alrijne/DIAC en is er een data-base opgesteld van aangesloten zorgverleners.
Geertrui Verroen en Martin van der Mark zijn binnen onze praktijk lid van dit netwerk.

Transmuralis/CVA

Transmuralis is een transmuraal netwerk. Dat betekent dat het een verbinding wil leggen tussen de 2e en 1e lijns hulpverlening in Zuid Holland Noord, waar wij als Leiden onder vallen. Ze hebben verschillende netwerken, maar wij participeren in het CVA-netwerk. CVA staat voor Cerebro Vasculair Accident, in gewone taal: hersenbloeding of herseninfarct.
Doel van dit netwerk is de aangesloten zorgverleners extra scholing aan te bieden teneinde CVA-patiënten beter te kunnen behandelen.
Geertrui Verroen is binnen onze praktijk lid van dit netwerk.